Dolní Němčí

Obec se nachází při silnici vedoucí z Uherského Ostrohu a Hluku směrem na Slovensko, přibližně sedm kilometrů jihozápadně od Uherského Brodu v nadmořské výšce 256 metrů. V katastru obce bylo zjištěno rozsáhlé keltské sídliště, bohaté nálezy pocházejí také z období paleolitu, únětické a lužické kultury. Ves vznikla ve druhé polovině 13. století činností kolonizace Boreše z Rýzmburka, který zde usídlil německé obyvatelstvo. Rozdělení sídliště na Dolní a Horní je pozdější. U nejstarších zpráv však nelze zjistit, zda se jedná o Dolní či Horní Němčí. Od roku 1358 se v držení vesnice vystřídalo několik majitelů, v roce 1407 moravský markrabě Jošt odevzdal Dolní Němčí Protivcovi ze Zástřizl, v roce 1437 postoupili obec páni ze Zástřizl pánům z Vlčnova. V roce 1521 se stal majitelem Jan z Kunovic a v roce 1548 držel obec Jaroslav z Kunovic. Podle urbáře z roku 1592 bylo v Dolním Němčí osedlých 89 osob. V katastru obce se nacházely vinohrady, které se rozkládaly ve Staré a Nové hoře. V 16. století došlo ke klučení lesa, z něhož se kromě vinohradů staly také podsedky pro místní chudinu. V roce 1605 bylo Dolní Němčí podobně jako celý kraj vypleněn vojenskými oddíly Štěpána Bočkaje, v období třicetileté války vesnicí táhla vojska Bethlena Gábora, švédská vojska a v letech 1704 a 1705 vojenské jednotky Františka Rákoczyho. V roce 1663 byla obec vypálena, úroda odvezena a část obyvatel odvlečena. Populace se snížila a její opětovný nárůst je spojen s následujícím stoletím, kdy došlo k postupné obnově vesnice a orné půdy. Rok 1866 přinesl nečekaný vpád pruských vojáků, kteří do obce zanesli choleru. Obec si zachovala zemědělský ráz, v provozu byl mlýn, z řemeslníků zde pracovali kováři a obuvníci. Před první světovou válkou odcházela část obyvatelstva (zejména zedníci a fasádníci) do Vídně na sezónní práce, v období první republiky pak do Zlína. Soukromou autobusovou dopravu z Horního Němčí do Uherského Hradiště a Uherského Brodu zavedl v roce 1925 Antonín Galuška. Spolková činnost se zde rozvíjela od počátku 20. století. Názvy tratí: Babí hora, Pod Babí horou, Dřínky, Pajsarůvka, Nad vinohrady, Padělky, Nádavky, Újezdek, Tábořiště, Oráčí lúka, Dílce, Stará hora, Novosady, Lánová stezka, Pastvisko, Krajina, Nad dědinú, Pod dědinú, Pod oráčinú, Louky, Šebestiánky, Za podsedky, Nad vinohrady.